Correcties

Wij hebben ons uiterste best gedaan dit compendium zo correct mogelijk te schrijven door vele correctierondes en de hulp van specialisten. Inmiddels studeren al duizenden studenten door heel Nederland en België met Compendium Geneeskunde. Door een aantal oplettende studenten zijn wij op een aantal fouten gewezen, welke wij in de boeken hebben aangepast. Om alle drukken bruikbaar te houden voor de student publiceren wij hieronder de wijzigingen per druk. Mocht je een fout ontdekt hebben die niet in deze lijst staat, laat het ons dan weten. Compendium Geneeskunde is een boek voor studenten door studenten, samen kunnen we ervoor zorgen dat de geneeskundestudent het beste overzicht heeft van de studie geneeskunde.

2.0

Eerste druk

1.0

Eerste druk

Deel 1

 • Bladzijde 74, afbeelding 11: Twee letters zijn weggevallen. Van links naar rechts hoort hier het volgende te staan: F en E.
 • Bladzijde 82: ‘Vestibulair systeem’ laatste alinea wordt: ‘Bij eenzijdige uitval van het evenwichtsorgaan of de evenwichtszenuw treedt misselijkheid, draaiduizeligheid en een nystagmus (met de snelle component naar de gezonde kant) op. Dit is een gevolg van de asymmetrische centrale input die wordt ontvangen in de vestibulaire hersenkernen.’.
 • Het ezelsbruggetje op deze pagina komt te vervallen.
 • Bladzijde 142, tabel 16: Glucose bij bacteriële meningitis worden twee pijltjes omlaag.
 • Bladzijde 183, ezelsbruggetje ‘Bij Van Houten Verkoopt Anna Brood’: ‘lens’ wordt op beide plaatsen ‘netvlies’.

Deel 2

 • Bladzijde 36, tabel 6: Vakje rechtsonder wordt: ‘Zorgt ervoor dat prostaglandine selectief wordt omgezet in het trombocytenaggregatieremmende prostacycline. De vorming van tromboxaan A2 wordt niet beïnvloed. Daarnaast speelt COX-2 een rol bij de ovulatie, implantatie, sluiting van ductus Botalli en CZS-functies, zoals het ontwikkelen van koorts en pijnwaarneming.’.
 • Bladzijde 50, afbeelding 6, ‘translatie’: In de derde zin staat ‘translocatie’ dit dient ‘translatie’ te zijn.
 • Bladzijde 84, alarmbel: Achter ‘secundaire amenorroe:’ komt het volgende te staan: ‘uitblijven van de menstruatie meer dan 6 maanden na een eerdere vaginale bloeding’.
 • Bladzijde 190, afbeelding 1: Het lijntje moet in het donkerbruine gedeelte komen te staan.
 • Bladzijde 194, formule 1: Formule hoort te zijn: C = (U x V) / P.
 • Bladzijde 196, ‘Verzamelbuis’, eerste zin: ‘natriumkanaal’ wordt ‘kaliumkanaal’.
Deel 3

 • Bladzijde 174 t/m 177: niet alle aanwijzingen in en onderschriften van de afbeeldingen kloppen. Vandaar dat deze pagina’s hier beschikbaar staan.
 • Bladzijde 230, ‘Artrose’, symptomen: voor ‘crepitaties’ hoort een bullet te staan

Deel 4

 • Bladzijde 32, schema 2: Eerste twee vakjes bovenaan worden respectievelijk: ‘Perifere chemosensoren reageren m.n. op pO2’ en ‘Centrale chemosensoren reageren m.n. op pCO2’.
 • Bladzijde 99, schema 2: Titel schema wordt ‘Syncope’.
 • Bladzijde 183, tabel 6: Boven de tabel hoort het volgende stukje tekst te staan: Leishmaniasis: [A] Leishmaniasis is een parasitaire infectieziekte die wordt overgebracht door de zogenaamde zandmug (sandfly), voorkomend in de subtropen. [S] Symptoomloos (++), bij uiting van ziekte zijn er 3 varianten (zie tabel 6)

Tweede druk

Deel 1

 • Bladzijde 252 staat dat disulfiram “alcohol dehydrogenase” remt, dit moet “aldehyde dehydrogenase” zijn.

Deel 3

 • Toelichting: Bladzijde 96, in tabel 12 van het hoofdstuk Endocrinologie wordt de ziekte van Hashimoto onder hyperthyreoïdie genoemd. De ziekte van Hashimoto openbaart zich in het begin vaak met een thyreotoxicose en dus een hyperthyreoïdie, maar gaat later over in de kenmerkende hypothyreoïdie. De behandeling, het voorschrijven van thyroxine, geldt dus ook voor dit latere stadium. Vandaar dat de ziekte van Hashimoto zowel bij hyper- als hypothyreoïdie wordt genoemd. In de derde druk is ter verduidelijking een verwijzing naar het kopje hypothyreoïdie (op bladzijde 97) opgenomen.
Deel 4

 • Bladzijde 36, Bronchopulmonale dysplasie: Bij Epidemiologie staat “Incidentie 40%” hier hoort te staan: “Het overgrote gedeelte van alle BPD gevallen zijn kinderen met een geboortegewicht <1250 gram.”
 • Bladzijde 38: Bij longembolie staat man zijn als risicofactor. Hier zijn geen harde bewijzen voor, vrouw zijn is via zwangerschap een indirecte risicofactor. In de derde druk is ervoor gekozen geslacht niet als risicofactor te noemen.
 • Bladzijde 124: De tekst die bij Behandeling staat moet bij Diagnose staan. De tekst die bij Prognose staat moet bij Behandeling staan. De tekst die bij Diagnose staat moet bij Prognose staan.
 • Bladzijde 251, tabel 14: Hb vrouwen: 7,5-11,0 mmol/l moet zijn 7,5-10,0 mmol/l. Leukocyten 4,5-11,0 x 10¹²/l moet zijn 4,5-11,0 x 10⁹/l. Osmolaliteit serum: 237-300 mOsm/kg moet zijn 275-300 mOsm/kg.

Derde druk

Deel 1

 • Blz 28, tabel 4, voorbeeld van Odds ratio (OR): Fictief voorbeeld: de kans op longkanker voor rokers is 120/1.000, dus van de 1.000 rokers krijgen 880 geen longkanker en 120 wel. De kansverhouding of odds zijn dan 120:880. De kans op longkanker voor niet-rokers is 8/1.000, dus van de 1.000 niet-rokers krijgen 992 geen longkanker en 8 niet-rokers wel longkanker. Voor niet-rokers is de kans op longkanker dan 8:992. De OR op longkanker voor roken vs niet-roken is dan gelijk aan (120/880)/(8/992) = 16,9
 • Blz 179, blz 191: varizella-zostervirus wordt varicella-zostervirus
 • Blz 226, tabel 1, Dopamine rol/taak:
  Lage concentratie dopamine —> ziekte van Parkinson
  Hoge concentratie dopamine —> schizofrenie (basale kernen)
 • Blz 227, tabel 4, OFC: locus coeruleus i.p.v. coeliacus
 • Blz 239, depressie: ‘Symptomen bestaan tenminste 6 weken’ wordt ‘Ten minste vijf van de genoemde symptomen zijn gedurende een periode van twee weken aanwezig geweest’

Deel 2

 • Blz 166, tabel 9, voornaamste vorm van metabolisme: Type 1 Aeroob, Type 2b Anaeroob
 • Blz 202, chronische nierinsufficiëntie: ‘Secundaire hyperparathyreoïdie  hypercalciëmie, hyperfosfatemie osteodystrofie’ wordt ‘Hyperfosfatemie, hypocalciëmie —> secundaire hyperparathyreoïdie —> osteodystrofie’
Deel 3

 • Blz 136, weetje: ‘irratable’ wordt ‘irritable’

Deel 4

 • Blz 33, afbeelding 8: ‘Geforceerde residuaal capaciteit’ wordt ‘Functionele residuale capaciteit’
 • Blz 34, eerste alinea: ‘koolstofmonoxidespanning’ wordt ‘koolstofdioxidespanning’
 • Blz 41, CF: Prevalentie 1:3.600 binnen het Kaukasische ras.
 • Blz 49, Respiratoire alkalose: – Globale oorzaak: hyperventilatie door hypocapnie
 • Blz 49, Respiratorie alkalose, behandeling: Endogeen: het lichaam gaat de verhoogde pH metabool compenseren, door een afgenomen aanmaak en terugresorptie van HCO3-
 • Blz 119, tabel 10: glottitis wordt glossitis
 • Blz 184, tabel 8, rechterkolom: lang >21 dagen

Vierde druk

Deel 1

 • Blz 28, tabel 4, voorbeeld NNT: 111 wordt 112
Deel 2

 • Blz 74, afbeelding 12: multipara
 • Blz 222, voorbeeld QALY’s: (1,0 – 0,3) * (80-50) = 21. Deze man resteren dus nog 21 quality-adjusted life years.

Vijfde druk

Deel 2

 • Blz 233, casus 2, antwoord 2: Ziektewet